Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2016-17

1r CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodidAssignaturaTipusCrèdits
101300 Fonaments de Gestió d'Empreses FB 6 101305 Planificació Comptable FB 6
101301 Fonaments de Comptabilitat FB 6 101307 Economia I FB 6
101303 Matemàtiques Empresarials FB 6 101309 English for Business II FB 6
101800 Introducció al Dret FB 7,5 101806 Dret Constitucional II FB 6
101801 Dret Romà i la seva recepció a Europa FB 6 101807 Història del Dret FB 6
101802 Dret Constitucional I FB 7,5        

 

2n CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignaturaTipusCrèdits
101302 Història Econòmica B 6 101315 Organització i Administració d'Empreses B 6
101310 Direcció de Màrqueting B 6 101308 Estadística Bàsica B 6
101316 Comptabilitat de Costos B 6 101311 Comptabilitat Financera B 6
101318 Matemàtiques de les Operacions Financeres B 6 101312 Fonaments de Finançament Empresarial  B 6
101839 Introducció al Dret Civil. Dret de la Persona B 6 101840 Dret de Família B 6
101811 Dret Internacional Públic B 7,5 101813  Dret a la Unió Europea  B 6

 

3r CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodidAssignaturaTipusCrèdits
101313 Economia II B 6 101317 Política Econòmica B 6
101314 Estadística Avançada B 6 101325 Màrqueting estratègic B 6
101808 Dret Eclesiàstic de l'Estat B 6 101815 Introducció al Dret Processal i Procés Civil B 7,5
101809
Dret Penal. Part General i Delictes contra les Persones
B 9
101810
Dret Administratiu I
B 9
101812 Dret d'Obligacions i Contractes B 7,5 101814 Drets Reals B 7,5

 

4t CURS
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodidAssignaturaTipusCrèdits
101320 Direcció Estratègica B 6 101329 Econometria  B 6
101321 Control de Gestió i Pressupostari B 6 101326 Direcció d’Operacions i Logística B 6
101323 Economia Espanyola i Mundial B 6 101328 Direcció Financera  B 6
101817 Dret Penal. Delictes Econòmics i Socials  B 6 101323 Dret de Successions  B 6
101818 Dret Administratiu II  B 6 101321 Dret Financer i Tributari. Part General  B 7,5
101820 Dret Mercantil I  B 7,5