Inici del Contingut

Treball final

Requisits previs: Per poder fer el TFG cal que l'alumne hagi superat 250 crèdits ECTS de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE.

Tràmits/actuacions inicials (IMPORTANT)

L'estudiantat de la Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE disposa de dues opcions:

1º Opció: Realitzar un TFG per cadascuna de les titulacions. En cas d’optar per aquesta possibilitat cal consultar la guia docent del TFG del  Grau en Dret  i del Grau en ADE. En aquest supòsit, l’estudiantat tindrà un/a tutor/a per cadascun dels TFG.

2º Opció: Realitzar un  únic TFG sempre que aquest tingui un caràcter interdisciplinari que possibiliti la  comprovació de l'adquisició de les competències  previstes en els plans d'estudi de les dues titulacions. En aquesta opció, el TFG únic serà cotutoritzat per  dos professors/es.

Un cop realitzada la matrícula del TFG, l'estudiantat podrà manifestar la seva opció mitjançant un escrit normalitzat (Formulari TFG Doble Titulació Grau en Dret i Grau en ADE)  que haurà d’adreçar a la Cap d’estudis (capestudisempresa@fde.udl.cat)  en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà del día de finalització de la matricula de setembre.

Guia Docent del TFG de la Doble Titulació

Normativa: Reglament del Treball de fi del grau

Planificació del TFG

Documentació

Més recursos.

Premis als quals pot optar l'alumnat de la Facultat de Dret i Economia - Millor TFG