Inici del Contingut

Objectius formatius

Les pràctiques externes obligatòries o curriculars  són el conjunt d’activitats de formació, realitzades per l’estudiantat en empreses o institucions públiques o privades, destinades a desenvolupar el vessant pràctic i professional dels  programes de formació.

Per assolir l’objectiu esmentat, el programa de pràctiques de l’itinerari doble Grau en Dret i ADE està adreçat a adquirir una sèrie de competències genèriques, com la capacitat de gestió adequada de la informació i la d’aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.

Per una altra banda, el mateix programa de pràctiques ha de permetre assolir les competències específiques següents:

  • Percebre i assimilar el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la necessària visió transdisciplinària.
  • Identificar i interpretar les fonts del dret vigent.
  • Assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic en diversos contextos i dissenyar estratègies que condueixin a les diferents solucions.
  • Redactar documents jurídics de diferent naturalesa
  • Elaborar, interpretar i auditar la informació economicofinancera de les empreses i particulars, i assessorar-ne.
  • Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.
  • Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, ètics, legals, polítics, sociològics i tecnològics a escala local, nacional i internacional, i la seua repercussió sobre les organitzacions.